Projekt: „Innowacyjny system wspierający ocenę ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowany dla UBI (Usage Based Insurance)"

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0004/19-00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa IV – zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Działanie 4.1. – Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014 – 2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli, zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć:

  • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
  • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres projektów aplikacyjnych.

OKRES REALIZACJI:

Październik 2019 – Wrzesień 2021

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:

4.329.393,77 zł ( w tym Globtrak polska Sp. z o.o. 1.957.385,66 zł)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

384.894,58 zł (w tym Globtrak Polska Sp. z o.o. 1.470.886,47 zł)

Głównym celem projektu jest zastosowanie telematyki do oceny ilościowej oraz jakościowej stylu jazdy i zachowań kierowcy na drodze w taki sposób, aby możliwe było eliminowanie ryzyk ubezpieczeniowych w szkodach komunikacyjnych. Efektem badań ma być system umożliwiający automatyczny, autonomiczny i zdalny nadzór nad kierującym danym pojazdem pozwalającym na statystyczne profilowanie kierowcy oraz wysyłanie danych jakościowych do ubezpieczycieli. Projekt będzie prowadził do wypracowania zakresu parametrów potrzebnych do uzyskania funkcjonalności UBI (Usage Based Insurance).

Konsorcjum projektowe: Politechnika Świętokrzyska – Lider Projektu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Globtrak Polska Sp. z o.o.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress