RODO

Klikając w przycisk „Wyślij'' lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Globtrak Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 65/2; 25-561 Kielce (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: info@globtrak.pl .


Klauzula RODO
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Globtrak Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul.
Wincentego Witosa 65/2; 25-561 Kielce, zwana dalej Administratorem danych osobowych (ADO).
Z ADO można się skontaktować:

a. poprzez adres e-mail: info@globtrak.pl
b. telefonicznie pod numerem: +48 41 312 10 00,
c. pisemnie: Globtrak Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 65/2; 25-561 Kielce
Z IODO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: iod@globtrak.pl
b. telefonicznie pod numerem: +48 514 761 410
c. pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Globtrak Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul.
Wincentego Witosa 65/2; 25-561 Kielce

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit.a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą one przetwarzane przez okres przez 12 miesięcy. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego,
b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych
osobowych

Posiada Pani/Pan prawo do:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do usunięcia danych osobowych,
e. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.